2021-09-12

Een kazerne waar gefilmd mag worden

Legerbases zijn notoir ondoordringbare en onbenaderbare plekken, zo bleek vandaag nog maar eens met de arrestatie van twee jonge Nederlandse youtubers die, bewapend met telefoons, camera’s en drones, Area 51 probeerden binnen te dringen. Die Amerikaanse luchtmachtbasis wordt zo strikt afgesloten en omgeven door zoveel geheimzinnigheid dat deze een perfecte prooi vormt voor complotdenkers die gretig speculeren op experimenten met buitenaardse technologie ter plaatse. Dat doen ze zelfs met zoveel succes dat een paar miljoen mensen onlangs op Facebook hebben aangegeven bereid te zijn de basis op 20 september 2021 gezamenlijk te bestormen om hoogstpersoonlijk polshoogte te nemen. ... meer

2021-09-12

‘Zo gaat dat’ – Carel Weeber in De Peperklip

Afgelopen jaar stortten studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich voor een FUR-studio op en in het gebouw De Peperklip in Feijenoord. Tijdens de studio ‘Stemmen van de Peperklip’ richtten ze hun ontwerpend onderzoek op het geven van een stem aan de lokale gemeenschap als onderdeel van het veerkrachtig systeem en het toekomstbestendig maken van gebouw en gemeenschap. De studenten zijn op zoek gegaan naar strategieën en ruimtelijke ingrepen die lokale betrokkenheid stimuleren. Ook zijn de kansen voor sociaaleconomische transformaties en innovaties verkend. Daarmee lag het accent op de sociale kant van het stedelijke metabolisme. De presentatie van de studioresultaten worden op 18 september gepresenteerd. Op 25 mei bezocht de architect van het gebouw, Carel Weeber, de studio. Architectuurhistorica en FUR-onderzoeker Catja Edens schreef een verslag van zijn bezoek. ... meer

2022-06-24

Getijdenrivier

Hoe kan de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? We onderzoeken de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. ... meer

2022-08-01

Parkstad verbindt

Parkstad Limburg is één van de Nederlandse regio’s die zucht onder de gevolgen van krimp: het aantal inwoners daalt, bedrijven trekken weg. Bovendien kampt deze regio met de infrastructurele erfenis van een inmiddels goeddeels failliete economie. Parkstad Limburg heeft een overdaad aan wegen, die door hun grote maat steeds vaker een barrière vormen tussen plekken, in plaats van een verbinding. ... meer

2022-06-16

Afval als bron

Een van de kernpunten van de circulaire economie is om niet langer in afval te denken maar in grondstoffen. Onze huidige lineaire economie – waarin grondstoffen na productie en consumptie eindigen als hinderlijk afval dat moet worden verwerkt – moet transformeren tot een circulaire economie, waarin het hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat. ... meer

2022-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen. ... meer

2022-03-31

Sport en bewegen II

Ons zorgstelsel staat onder druk en dat zal, mede door de vergrijzing, alleen maar toenemen. De uitdaging is dus om de bevolking gezond te maken en gezond te houden, daarbij speelt lichaamsbeweging een belangrijke rol. Doel is om mensen meer te laten sporten, maar vooral om hen meer te laten bewegen in hun dagelijkse routine. De Arnhemmer fietst minder dan de gemiddelde Nederlander. Hier valt dus nog wel wat winst te behalen. Waar in Arnhem is de opgave het grootst? En hoe komt dat? Welke doelgroepen behoeven het meeste aandacht, welke maatregelen moeten er getroffen worden en wie moeten daarbij betrokken worden? ... meer

2021-10-16

Verbonden in Parkstad

Krimp en leegstand zijn urgente problemen geworden in de Zuid-Limburgse Parkstad regio. Sinds de mijnsluitingen in 1965 is de regio al zoekende naar een nieuwe economisch fundament. De bevolking is sterk aan het vergrijzen en de werkende bevolking neemt af. De prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zal doorzetten. ... meer

2021-08-28

Energietransitie en Healthy Ageing

De manier waarop we wonen, voedsel produceren en ons verplaatsen heeft een enorme invloed op onze energiebehoefte. De energietransitie is dus haast onmogelijk zonder een ingrijpende verandering van onze leefstijl. Een nieuwe rol en houding van stakeholders, experts, ontwerpers en gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Gesprekken met stakeholders leiden tot vragen als: wat betekenen energie-interventies voor de wijk, hoe dragen ze bij aan gezonder ouder worden en hoe grijpen ze in op de dagelijkse routine van mensen? Aan de hand van onder andere een masterclass scenario-ontwerpen, gesprekken met stakeholders en intensieve workshops koppelen studenten de opgedane kennis over energiestromen aan twee concrete locaties: de wijken Selwerd en Europapark, beide in de stad Groningen. Dit leidt tot heel verschillende voorstellen. Een aantal grijpt in op de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door een hub te ontwerpen voor duurzame mobiliteit. Andere brengen de energiepotentie op wijkniveau in beeld. En er worden voorstellen gedaan voor de transformatie van woonblokken. Ontwerpend onderzoek brengt zo lokale, regionale en individuele vraagstukken bijeen. ... meer

2022-06-28

Grondstoffenfabriek

De vraag van de gemeente Rotterdam is het ruimtelijk onderzoeken van de implicaties van een betere omgang met de overlast van hemelwater en de mogelijkheid van nutriëntenterugwinning als economisch verdienmodel. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verbetering van de afvalwaterketen, maar de ruimtelijke implicaties van bijvoorbeeld het afkoppelen of decentraliseren van systemen zijn nog nauwelijks geduid. Bovendien is –in Rotterdam- het rioleringssysteem aan vervanging toe. Daarvoor is nauwelijks geld. De vraag is hoe de vervangingsoperatie bijdraagt aan een circulaire stad, op een intelligentere manier investerin¬gen plant en alternatieven genereert voor ruimtelijke kwaliteit. Kunnen wij onze afvalwaterketen inzetten als grondstoffenfabriek voor een circulaire economie? Is het mogelijk om stedelijke ontwikkeling en circulaire economie steviger op elkaar te betrekken? Binnen dit atelier worden mogelijke antwoorden op deze vragen analyserend en ontwerpend verkend. ... meer

meer projecten...