2021-11-15

Lexicon: ICCI

Het ICCI-model biedt een methode om een abstract concept of idee programmatisch uit te werken tot een concrete opdracht of een concreet project. Daarvoor doorloopt het verschillende cycli die steeds bestaan uit vier onderscheiden stappen in het onderzoek. Het is daarmee een methodologie die als leidraad kan fungeren voor een ontwerpend onderzoek.


I - De eerste fase van het onderzoek richt zich op het Informeren. De onderzoeker zet hier zijn voelsprieten uit, verzamelt relevante data over het onderzoeksgebied en brengt deze in kaart. FUR hanteert voor deze fase de DOCA-aanpak, die elders verder uitgelegd wordt.

C - In de tweede fase gaat de onderzoeker de gevonden informatie Combineren met ruimtelijke kansen. Dit gebeurt op de drie schaalniveaus waarop het onderzoek van FUR zich richt: de straat, de stad en de regio. Concreet levert dit proces, waarbij de onderzoeker dikwijls kennis zal moeten ophalen bij specialisten uit andere vakgebieden, voorstellen voor mogelijke scenario’s op die in een volgende fase verder uitgewerkt kunnen worden.

C - In fase drie staat de Keuze (Choose) centraal. Hier worden de scenario’s die uit fase twee zijn voortgekomen verder uitgewerkt en getoetst op hun bruikbaarheid. Ook wordt nagegaan wat een scenario precies zou opleveren. Welk handelingsprespectief levert het op? De scenario’s worden in deze fase ook gedeeld met de betrokken actoren om gezamenlijk een keuze te maken voor het meest relevante scenario.

I - In de vierde en laatste fase wordt het voorkeursscenario samen met de verschillende betrokken partijen uitgewerkt. De opbrengst is bijvoorbeeld een ontwerp, maar kan ook een aangescherpte onderzoeksvraag zijn. Ook wordt hier helder welke actoren zich echt betrokken voelen bij de opgave, zodat in het vervolgtraject ook de partners helder geformuleerd zijn.

De verschillende fases in het model worden vaak meerdere keren doorlopen. Daarbij is de gang steeds eerst divergerend, uitwaaierend en verkennend (Fase 1 & 2), en vervolgens convergerend, aanscherpend en concreter (fase 3 & 4). De divergerende fase heeft een vaste aanpak, die DOCA wordt genoemd.